Vraag en Antwoord
Beter voor
Natuur & Boer

Ontwerp Zonder Titel (7)

Welkom op de vraag en antwoord pagina van ''Beter voor Natuur & Boer''

Hieronder vind u reeds gestelde vragen over dit programma van Albert Heijn. De vragen en antwoorden zijn opgedeeld in het hoofdthema en subcategorieën. Mocht uw vraag hier niet tussen staan kunt u contact opnemen met projectgroep ''Beter voor Natuur & Boer'' via: qualityassurance@agrico.nl 

Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe vragen.

Biodiversiteit

Bloeiende Akkerrand


Hoeveel bloeiende akkerranden moet je in 2022 minimaal hebben? En hoe zit het dan met de teeltrotatie van aardappelen?

In 2022 heeft u minimaal 1 bloeiende rand aangelegd. De ambitie is om op termijn voor het aantal AH percelen dat u bezit een evenredig aantal akkerranden te hebben. In verband met meerjarige randen en teeltrotatie hoeft de rand niet elk jaar in een AH perceel te liggen.

Bij Akkerbouw en vollegrondsgroententeelt moet er een meerjarige, inheemse bloeiende akkerrand aangelegd worden met een minimale breedte van drie meter. Mag deze rand naast de bestaande akkerrand (van gras) worden aangelegd?

Ja, dat mag. Tijdens de audit wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een bloeiende akkerrand. De auditor registreert de breedte en lengte van de akkerrand. Wij zien geen reden waarom deze rand niet naast een bestaande rand mag liggen.

Klimaat

Energie

Er is een vergoeding van €9,00 per ha voor LED verlichting. Hoe is deze vergoeding berekend?

Deze vergoeding is berekend op basis van de meerkosten van LED-verlichting ten opzichte van de standaard verlichting. De berekening is op basis van het gemiddelde aantal hectares per teler.

Er is een vergoeding van €9,00 per ha voor LED verlichting. Hoe is deze vergoeding berekend?

Deze vergoeding is berekend op basis van de meerkosten van LED-verlichting ten opzichte van de standaard verlichting. De berekening is op basis van het gemiddelde aantal hectares per teler.

Weerbare en gezonde bodem

Emissie beperken


De nulmeting erfemmissie; wat moet er gemeten worden, wie doet dat en wie betaald dat?

De aanwezigheid van werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen moeten gemeten worden door een nulmeting uit te voeren op het hoofdriool/erfput op het erf. Dit wordt uitgevoerd door Eurofins, zij nemen contact met u op over het moment van bemonstering. De kosten van dit monster worden betaald door Albert Heijn, buiten de vergoedingsstructuur om. Ook moet er een erfemissiescan worden ingevuld.

Weerbare en gezonde bodem

Bemesting


Er is een maximale drijfmestgift (max. 15 ton drijfmest per ha op zandgronden, max. 25 ton drijfmest per ha op klei). Is dat de drijfmestgift voorafgaand aan de AH-teelt of bedrijfsbreed?

Deze eis geldt voor uw AH -teelten en niet bedrijfsbreed. Dit wordt gecontroleerd op basis van de drijfmest registraties.

Is het gebruik van maximaal 15 ton/ha zandgrond en 25 ton/ha op kleigrond drijfmest niet te weinig?

Er geldt een maximale hoeveelheid drijfmest om uitspoeling van stikstof naar het oppervlaktewater te voorkomen. Daarnaast voegt drijfmest weinig toe voor het organische stofgehalte in de grond. Met deze regeling wordt het gebruik van vaste mest en compost gestimuleerd. AH heeft besloten dit te maximeren op basis van gewas en bodemtype, met onderscheid tussen klei en zandgrond.

Mag er alleen nog bemest worden na metingen in het gewas en in de grond? Volstaan de 4 jaarlijkse bodemmonsters van het BLGG dan niet meer?

De eis is dat stikstofmonsters minimaal 1x per teelt worden genomen, dit geldt alleen voor de percelen van dat betreffende jaar waarop er voor Albert Heijn geteeld wordt. Dit geldt alleen voor de stikstof.

Weerbare en gezonde bodem

Geintegreerde gewasbescherming


Is een BOS systeem zoals Agrovision verplicht? Of is een advies van een teeltadviseur ook voldoende?

Ja, Beslissings Ondersteunende Systemen (BOS) voor de volgende ziekten zijn verplicht; Phytophthora en Alternaria; Rhizoctonia en Nematoden (aaltjes). BOS systemen worden aangeboden door bijvoorbeeld Agrovision of Dacom.

Hoe worden de milieu belasting punten berekend, wordt dit vergeleken met vorig jaar? Wat te doen in een nat jaar? Wie gaat dat bepalen?

Begin april heeft u van ons een reductieplan inclusief overzicht van de milieu belasting punten ontvangen. De berekening van de milieu belasting punten is gemaakt op basis van de gewasbeschermingsmiddelen in uw teeltregistratie van afgelopen jaar. Het overzicht bevat de milieu belasting punten voor waterleven, bodemleven en grondwater. Op de website van CLM staat meer informatie over de milieu belasting van gewasbeschermingsmiddelen. Het reductieplan wordt ingevuld als u niet bij de 25% best scorende telers hoort.

Wat is een niet chemische onkruidbestrijding?

Voorbeelden van niet-chemische bestrijding zijn: aanleg vals zaaibed (zonder chemisch afbranden), aanaarden en frezen, schoffelen, eggen, warm water, afdekking met bv compost. Een niet chemische onkruidbestrijding kan worden aangetoond aan de hand van uw teeltregstratie, foto's of facturen.

Wat gebeurt er met de oude middelen lijst?

De huidige AH-middelenlijst zal blijven bestaan. De AH-middelenlijst blijft leidend voor de controle van uw teeltregistratie door Agrico. Deze wordt jaarlijks geupdate en staat op 'Mijn Agrico'.

Weerbare en gezonde bodem

Basis kwaliteit bodem


Is er een negatieve invloed van het organische stof gehalte op de schilkwaliteit? (Als die volgens Beter Voor in de toekomst verhoogd moet worden)

Op basis van ervaringen uit ons hele werkgebied (waar gebieden zijn met hoge organische stofgehaltes van rond de 2%) zien wij geen enkel negatief effect hiervan. Ditzelfde geldt voor het gebruik van compost of éénjarige groenbemesters. Er is dan ook geen enkel bewijs dat er invloed is op deze factoren. In de Biologische teelt zien we de laatste jaren juist een vooruitgang van schilkwaliteit. Terwijl hier alleen vaste mest word toegepast.

Het organische stofgehalte van mijn percelen zijn 1,5% op kleigrond en 2% zandgrond, is dit voldoende?

Albert Heijn stelt voor het bodemorganische stofgehalte een instapeis en een ambitie. Voor alle percelen waar voor AH geteeld wordt, geldt dat ze voldoen aan de instapeis van 1.5% O.S. op klei en 2% op zand. In 2022 is de marge nog wat groter en moet 75% van het aantal AH-percelen voldoen aan de instapeis organische stofgehalte. Albert Heijn stelt ook een ambitie, waarbij ze stellen dat het bodemorganisch stofgehalte minimaal 2% op klei en 3% op zand is voor duurzame teelt. Voor alle percelen eigen grond die niet voldoen aan de ambitie geldt dat er 20% extra EOS aangevoerd moet worden.  Voor huur en pachtgronden geldt er een keuze: de AH teelt op dat perceel heeft een minimaal neutrale O.S. balans, of de teler kan aantonen dat er op rotatieniveau op dat perceel een minimaal neutrale O.S. balans is. Deze berekening moet voor 25% van de huurpercelen worden gedaan.

Transparante keten

Bijdrage aan lokale gemeenschap


Wij betrekken de mensen die op onze camping komen bij onze bedrijfsvoering. Is dit voldoende of is een open dag een must?

Ja, als het maar aantoonbaar is dat het gaat om een georganiseerde activiteit. De controle tijdens de audit is aan de hand van foto’s, e-mails of ander bewijsmateriaal.

Enkele suggesties zijn:
• organiseren van een bezoekersdag
• ontvangen van excursies van groepen (zoals scholen, verenigingen)
• organiseren van oogstdagen

Weerbare en gezonde bodem

Efficient water gebruik


Hoe moeten we het moment van beregenen bepalen? Moet dat perse met een vochtmeter eventueel gekoppeld aan een BOS of is visuele controle door een adviseur ook voldoende?

De benodigde watergift moet worden bepaald door middel van het gebruik maken van een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS), zoals; vochtmetingen (met behulp van bodemsensoren, tensiometer, watermarks) of een beregeningsplanner. Een eigen weerpaal of abbonnement/deel-gebruik weerpaal in het gebied is ook toegestaan.

Algemeen

Certificeringsvoorwaarden


Aan hoeveel keuzemaatregelen moet ik voldoen?

Binnen het programma moet in het eerste jaar aan drie keuzemaatregelen worden voldaan. Door elk volgend jaar een extra keuzemaatregel toe te passen, blijven we continu verduurzamen. Naast de bestaande keuzemaatregelen uit het certificeringsschema, staat het u vrij om één keuze maatregel zelf aan te dragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de vergoeding uit het compensatiemodel?

Indien er wordt voldaan aan de eisen uit het certificeringsschema (incl. drie keuzemaatregelen in het eerste jaar) dan komt u in aanmerking voor de vergoeding uit het compensatiemodel. U dient voor aflevering uw certificaat te behalen. De vergoeding is opgebouwd uit een vaste hectare vergoeding ongeacht de kwaliteit van de aardappelen. Het restant van de vergoeding wordt uitbetaald als er bij aflevering wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen (Agrico AA).

Aan hoeveel keuzemaatregelen moet ik voldoen?

Binnen het programma moet in het eerste jaar aan drie keuzemaatregelen worden voldaan. Door elk volgend jaar een extra keuzemaatregel toe te passen, blijven we continu verduurzamen. Naast de bestaande keuzemaatregelen uit het certificeringsschema, staat het u vrij om één keuze maatregel zelf aan te dragen.

Moet ik aan alle eisen uit het certificatieschema voldoen?

In het certificatieschema van Beter voor Natuur & Boer staat per eis of het een major must of minor must betreft. Er moet worden voldaan aan 100% van de major must eisen en bij de minor must is één tekortkoming per module toegestaan. De minor must eisen uit de module boer zijn het Beter-voor bord, toestemming supplier map en de tevredenheidsvragenlijst. De minor must eisen uit de module natuur zijn het insectenhotel en de nest- en/of verblijfvoorzieningen voor vogels.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft over het Beter voor programma kunt u die stellen aan uw buitendienstfunctionaris of de afdeling QA (qualityassurance@agrico.nl)

Wanneer vindt de audit plaats ?

De audit vindt minimaal 8 weken voor aflevering plaats. Zorg ervoor dat uw audit tijdig wordt aangevraagd en uitgevoerd. Tevens kunt u dan bespreken of uw audit gecombineerd kan worden met uw Global GAP certificering.

Als ik AH Beter voor Natuur & Boer gecertificeerd ben, is mijn bedrijf dan voldoende gecertificeerd?

Nee, u dient naast AH Beter voor Natuur & Boer ook Global GAP, AH-DLL GROW, GRASP en PlanetProof gecertificeerd te zijn. Het is de bedoeling dat we zo breed mogelijk met onze rassen de markt op kunnen.

Wat zijn de verschillen tussen 'Beter voor Natuur & Boer' en 'On the way to Planet Proof' ?

Het projectteam van Agrico is bezig om dit in kaart te brengen, dit document wordt binnenkort op 'Mijn Agrico' geplaatst.

Heeft u nog een vraag die hier niet tussen staat?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop!

Contact Beter voor Natuur & Boer

 

Disclaimer: Agrico geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie en verwijst u voor volledige informatie naar het certificatieschema van Global GAP.