Warunki sprzedazy

109684211 3103623826373020 844551109942199119 N

WARUNKI SPRZEDAŻY MATERIAŁU SIEWNEGO

 1. AGRICO Polska zobowiązuje się, że materiał siewny, będący przedmiotem Zamówienia, spełniać będzie wszystkie polskie normy dotyczące wytwarzania materiału siewnego ziemniaka zawarte w Ustawie o nasiennictwie z dnia 09 listopada 2012 r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1512. oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dot. wytwarzania i jakości materiału siewnego.
   
 2. AGRICO Polska jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy Kupujący zawiadomi AGRICO Polska o wykryciu tych wad w terminie 3 (trzech) dni od daty odbioru materiału siewnego.
   
 3. AGRICO Polska jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy Kupujący niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia, w którym łęciny osiągną 15 cm wzrostu, nie później jednak niż do 30 czerwca, zawiadomi AGRICO Polska o wykryciu tych wad. AGRICO Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w późniejszych terminach.
   
 4. Kupujący zgłasza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego od AGRICO Polska materiału siewnego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
   
 5. AGRICO Polska może żądać od Kupującego dokumentów potwierdzających sposób i warunki przechowywania materiału siewnego. W przypadku, gdy Kupujący nie przedstawi dokumentów żądanych przez AGRICO Polska, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
   
 6. Sprzedający może żądać od Kupującego pełnej dokumentacji dotyczącej wszystkich zabiegów agrotechnicznych –  nawożenia, oprysków ze szczegółowymi danymi dotyczącymi użytych w zabiegach preparatów oraz certyfikatami dopuszczającymi stosowanie powyższych preparatów w uprawie Materiału Siewnego. W przypadku, gdy Kupujący nie przedstawi żądanych dokumentów, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
   
 7.  W przypadku reklamacji dotyczącej jakości Materiału Siewnego, Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w całości, jeżeli na plantacji obsadzonej tym Materiałem Siewnym w roku poprzednim uprawiane były również ziemniaki.
   
 8. Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w całości, jeżeli plantacja została zlikwidowana przed dokonaniem jej oceny.
   
 9. Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w całości w przypadku, gdy Kupujący otrzymał od Sprzedającego Materiał Siewny pochodzący z różnych partii, a Kupujący przy wysadzaniu Materiału Siewnego pomieszał sadzeniaki z różnych partii.
   
 10. Odpowiedzialność AGRICO Polska z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego i / lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia ogranicza się do wartości wynikającej z iloczynu ilości materiału siewnego będących przedmiotem roszczeń i ich ceny zakupu od AGRICO Polska.
   
 11.  W przypadku nie odebrania przez Kupującego materiału siewnego w terminie wskazanym w Zamówieniu, Kupujący zapłaci AGRICO Polska karę umowną w kwocie równej cenie odpowiadającej ilości nieodebranego materiału siewnego.
   
 12. W przypadku nie dostarczenia przez AGRICO Polska materiału siewnego w terminie wskazanym w Potwierdzeniu ZamówieniaAGRICO Polska zapłaci Kupującemu karę umowną w kwocie równej cenie odpowiadającej ilości niedostarczonego materiału siewnego lub dostarczy materiał siewny innej odmiany w ilości i jakości uzgodnionej przez obie Strony.
   
 13. Sprzedaż zamówionego Materiału Siewnego nastąpi tylko wówczas, gdy Materiał Siewny otrzyma świadectwo kwalifikacji Materiału Siewnego. W razie gdy Materiał Siewny nie otrzyma świadectwa kwalifikacji Strony będą zwolnione ze zobowiązań wynikających z Zamówienia/Potwierdzenia Zamówienia i nie przysługują im z tego tytułu żadne wzajemne roszczenia.
   
 14.  W przypadku opóźnienia w dokonaniu przez Kupującego zapłaty ceny w stosunku do terminu wskazanego na fakturze, AGRICO Polska przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 18% w skali roku za każdy dzień, licząc od następnego dnia po upływie terminów zapłaty wskazanych na fakturze.
   
 15. O ile AGRICO Polska i Kupujący nie ustalą inaczej w formie pisemnej, AGRICO Polska nie zapewnia transportu ani rozładunku, a cena za materiał siewny ustalona w Zamówieniu i Potwierdzeniu Zamówienia nie zawiera kosztów transportu ani rozładunku.
   
 16. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych przy wykonywaniu umowy jest sąd powszechny w Gdańsku.
   
 17. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.