Zes vragen
aan...
Carola
Schouten

Carola Schouten Liggend

Agrico's Potato magazine in gesprek met Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op verzoek van onze minister is de rubriek ‘de tien vragen aan...’ voor één keer aangepast naar ‘de 6 vragen aan…’ Een kleine tegemoetkoming voor haar moeite om speciaal voor onze leden dit interview voor Potato magazine te doen.  

1. Hoe bent u op deze positie terecht gekomen?
In 2017 ben ik gekozen als Tweede Kamer-lid voor de Christen Unie. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de formatieonderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Mij werd gevraagd vicepremier en minister te worden, dat is een hele eer, en ik vind het mooi deze verantwoordelijke taak te mogen vervullen.

2. Wat speelt er op dit moment in relatie tot uw organisatie en de sector? Wat is actueel?
We staan voor een belangrijke uitdaging: de land- en akkerbouw te verduurzamen en daarbij beter voor onze bodem te zorgen. Ik zie de vele initiatieven voor verduurzaming die in de sector gaande zijn, met elkaar moeten we deze verder brengen. Daarvoor is het nodig om in kaart te brengen waar ondernemers tegenaan lopen, welke regels verduurzaming in de weg zitten en hoe we van elkaar kunnen leren? Daarnaast is de verandering van het klimaat voor de akkerbouw een uitdaging, waardoor de sector iedere zomer te maken heeft met droogte. Ook daar blijven we over in gesprek.

Carola Schouten Liggend

Agrico is voor ons ministerie een belangrijke gesprekspartner. We spreken elkaar regelmatig over het bevorderen van de bodemkwaliteit, over droogte en klimaatverandering en hoe we de sector kunnen verduurzamen.

3. Wat is uw relatie met Agrico?
Agrico is voor ons ministerie een belangrijke gesprekspartner. We spreken elkaar regelmatig over het bevorderen van de bodemkwaliteit, over droogte en klimaatverandering en hoe we de sector kunnen verduurzamen. Daarnaast is Agrico ook een belangrijke speler op het gebied van veredeling van aardappelen. Veredeling is noodzakelijk om nieuwe rassen te ontwikkelen of bestaande rassen te verbeteren. Deze moeten bijdragen aan weerbare teelten wat, met het oog op klimaatverandering en bijbehorende weersextremen, cruciaal is voor onze toekomstige voedselvoorziening met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

4. Welke boodschap heeft u voor onze telers?
Ik wil hen graag bedanken voor het leveren van voedsel dat dagelijks op mijn bordje en dat van menig Nederlander terechtkomt. Het is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer bijvoorbeeld het weer en het klimaat zo belangrijk zijn voor de teelt. Of in deze tijden van actuele situaties, waarin door een virus een belangrijke afzetmarkt wegvalt. Voor de toekomst heb ik jullie kennis nodig, uiteindelijk staan jullie dagelijks op het land en zijn jullie continu bezig met de ontwikkeling van de sector. Deze kennis is relevant voor een toekomstbestendige landbouw en in dat toekomstbeeld blijf ik de aardappelteelt graag zien. Dus ik blijf graag met jullie in gesprek en hoor daarin ook graag tegen welke dilemma’s de sector aanloopt.

5. Wat is uw visie op de toekomst van de agrarische sector?
Mijn visie op de toekomst van de agrarische sector is kringlooplandbouw. Een manier waarop de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Voor de aardappelteelt ligt de focus op weerbare gewassen en teeltsystemen (belangrijk voor het minderen met gewasbeschermingsmiddelen en klimaatverandering), duurzaam beheerde bodems en geringe tot geen emissies naar het milieu. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is daarnaast, dat de boeren en tuinders in een duurzame toekomst een eerlijke prijs krijgen voor de producten.

6. Hoe eet u uw aardappelen het liefst?
Gekookt.