Privacy statement

Agrico_headquarter_front_2

Privacybeleid Agrico

Dagelijks zorgt Agrico ervoor dat aardappelen wereldwijd vermarkt kunnen worden. Van het prille zaadje tot aan het schap van de supermarkt. Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te delen. Dat doen wij op een zorgvuldige, veilige manier en volgens de Europese wetgeving. Wij zijn hierbij transparant: u kunt altijd vragen welke gegevens wij van u hebben verzameld. U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen. In onze privacyverklaring sluiten we aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of waardoor u te identificeren bent. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of persoonlijke e-mailadres. De wet maakt onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van de vakbond. Wij verzamelen alleen ‘gewone’ persoonsgegevens en maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om u van dienst te zijn.

22 07 16 Bloeiend Veld Van T Zet 0026
150610 Aardappelen Dezeeuw Wk8 036

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen, verwerkt Agrico persoonsgegevens. Onder ‘verwerken’ valt alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. Dus ook raadplegen of doorzenden. Als Agrico mogen we alleen persoonsgegevens verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is, zoals het uitvoeren van een contract, voldoen aan een wettelijke plicht, toestemming of de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Als u een teler, leverancier of klant bent, verwerken we uw persoonsgegevens om te voldoen aan het contract wat wij met u gesloten hebben, of op basis van een wettelijke plicht. Agrico verwerkt ook gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Zo verzamelen wij functionele en analytische cookies om het functioneren van de website te kunnen garanderen. Voor commerciële en informatieve doeleinden sturen wij het jaarverslag en het Potato Magazine aan onze relaties. Tot slot verwerken wij gegevens op basis van toestemming, bijvoorbeeld als u bij ons solliciteert. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Soms is het nodig om gegevens met organisaties buiten Agrico te delen, bijvoorbeeld de adressen van klanten, leden en leveranciers en dienstverleners voor logistieke doeleinden om uitvoering te geven aan de telersovereenkomst. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt (gaan) worden. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen aan de hand van de website, sollicitatie, of contactformulier, worden niet met derde partijen gedeeld.

Agrico gebruikt Facebook als communicatiekanaal. Voor de verwerking van uw gegevens op Facebook, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook. Bij Agrico hebben we ook werkzaamheden uitbesteed. Zo wordt onze website beheerd door een derde partij en wordt ons relatiemagazine Potato Magazine gedrukt en verzonden door een derde partij. Verder verstrekken wij soms gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Carolus Knollen Omhoog Trekken
Kist

Zijn uw gegevens veilig?

Agrico neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen. De systemen waarin de gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd. Wij komen dit ook overeen met onze derde partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Als er toch een keer iets niet goed gaat, pakken we dit direct aan. Persoonsgegevens kunnen op plekken terecht komen waar ze niet horen, bijvoorbeeld door verlies of diefstal. Dat is een datalek. Dat lossen we op. We registreren dit en houden ons ten aanzien van de meldplicht aan de wet.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Agrico bewaart uw persoonsgegevens zo lang als voor het doel noodzakelijk is. Als het bewaren van uw persoonsgegevens niet meer voor het doel noodzakelijk is, dan verwijderen wij deze uit onze actieve systemen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Telers

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst verzamelt Agrico persoonsgegevens van telers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het telernummer, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres. Ten behoeve van de verkoop kunnen afnemers deze gegevens ontvangen. Ten behoeve van transport en logistiek, kunnen deze gegevens gedeeld worden met logistieke dienstverleners. Ten behoeve van het monitoren van de teelt, legt Agrico een aantal gegevens vast over de kwaliteit van het product, de areaalcontracten (inkoopcontracten), de exacte voorraad, voert Agrico onderzoek uit op het product, et cetera. Wij kunnen ook gegevens opvragen met betrekking tot de verplichte certificering van telers, bijvoorbeeld bij de Globalgap, VVAK, NAK, SKAL of DEMETER. Het kan zijn dat Agrico wettelijk verplicht is gegevens te delen met de overheid, bijvoorbeeld met de fytosanitaire inspectie. Als er vermoeden is van niet-nakomen van de telersovereenkomst, kunnen deze gegevens gedeeld worden met een derde partij die verder onderzoek uitvoert. 

Het Telerportaal is het intranet voor telers, het communicatiekanaal voor Agrico waar relevante (telers)informatie wordt verstrekt. Dit is beveiligd met een e-mail en wachtwoordverificatie. Hierbinnen bevindt zich het bedrijfsportaal.

Het bedrijfsportaal biedt online overzicht voor de teler van zijn (on)geleverde aardappelen. Wij verwerken de gegevens die de teler zelf ook kan inzien, zoals naam, adres woonplaats, telernummer, e-mailadres, telefoonnummer, certificeringsnummers, (credit)facturen, afrekeningen en financieel saldo. Dit portaal is beveiligd met een e-mail en wachtwoordverificatie. 

©Klaas Eissens Agrico RS 03 07 19 Boeren Demovelden 9Klein
Agrico_headquarter_pay_off

Klanten

Om contractuele zaken in orde te maken, zoals het opstellen van het verkoopcontract of verkoopnota, tussen Agrico en de klant, verwerken wij gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, zoals naam, adres, en woonplaats.

Sollicitanten

De persoonsgegevens, zoals uw CV en sollicitatiebrief, die u ons toestuurt, worden uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij delen deze gegevens niet met derde partijen zonder uw medeweten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Alleen als u daar toestemming voor geeft, zullen wij uw gegevens in onze portefeuille houden. In dat geval verwijderen wij de gegevens na uiterlijk 1 jaar. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Bezoekers

In het kader van de (brand)veiligheid zijn wij wettelijk verplicht te registreren wie er zich in het gebouw bevindt. Wij registreren uw naam, functie, aankomst- en vertrektijd, en met wie u de afspraak heeft.

Waar gebruiken we uw gegevens verder nog voor?

Relatiemanagement en ledenservice

Voor het afhandelen van vragen van telers/klanten, het laten verrichten van tevredenheidsonderzoeken, en het aansturen van telers/klanten voor organisatorische doeleinden houden wij adressenlijsten van klanten, leden en leveranciers en dienstverleners bij. Het gaat om naam, adres, woonplaats, persoonlijke e-mail, telefoonnummer, certificeringsnummers, bankrekeningnummer, en BTW-nummer. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. Zo delen we bijvoorbeeld het BTW en bankrekeningnummer niet met derden.

Evenementen

Op onze locaties worden regelmatig evenementen georganiseerd waar u als teler, leverancier of bezoeker aan deel kunt nemen. Om organisatorische redenen vragen wij naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om het evenement te organiseren, u op de hoogte te houden van het evenement en u in de toekomst te benaderen voor informatie, of evenementen. Wij kunnen foto’s maken tijdens evenementen. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf.

Potato Magazine en jaarverslag

Potato Magazine en jaarverslag
Op basis van het gerechtvaardigde belang van Agrico, kunnen wij het jaarverslag en het Potato Magazine versturen, voor commerciële en informatieve doeleinden. Wenst u deze niet meer te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@agrico.nl.

DSC0746
AR Bloeiende Aardappelen 010709 (5)

Bezoekers website

Agrico gebruikt enkel functionele en analytische cookies. Voor het gebruik van dergelijke cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren en kunnen verbeteren van de website. U heeft hier als bezoeker geen hinder van en het heeft geen implicaties voor uw privacy. Agrico gebruikt bijvoorbeeld cookies om het land van waaruit een sitebezoeker opereert vast te leggen. Deze zijn nodig omdat Agrico enerzijds de bezoeker in de juiste taal wil benaderen (Nederlands of Engels) en anderzijds om het e-mailadres en telefoonnummers in de contactformulieren juist te kunnen presenteren.

Agrico maakt gebruik van analytische cookies om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt. Als u bestaande cookies van uw apparaat wilt verwijderen, kunt u dit doen via de browseropties van de door u gebruikte browser. Als u wilt voorkomen dat er in het vervolg weer cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw browserinstellingen hierop aanpassen. Als u uw browserinstellingen of -opties bekijkt, kunt u de cookies van Agrico herkennen aan de naam “Coöperatie Agrico U.A.”. Het verwijderen van cookies kan consequenties hebben voor het gebruik en de prestaties van onze website. 

Heeft u een vraag over privacy of uw persoonsgegevens?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten. Zo kunt u Agrico verzoeken om inzage, rectificatie, beperking, of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, hoe beter we uw vraag kunnen behandelen.

Heeft u een verzoek, vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Agrico, dan kunt u uw vraag richten aan het volgende e-mailadres: privacy@agrico.nl. Agrico stelt veel in werking om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. In dat geval heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aardappelveld Rug©Agrico 2012 (9)