Handelsvillkor

20210521 122806

1: Tillämplighet
1.1    Dessa handelsvillkor (”Agrico Nordics handelsvillkor”) ska tillämpas vid all försäljning av varor (t.ex. utsädespotatis) som sker från Agrico Nordic AB (”Agrico Nordic”) till dess kund (”Motparten”). Med ”avtal” och/eller ”köpet” menas nedan de avtal om köp och försäljning av varor som ingås mellan Agrico Nordic och Motparten i varje enskilt fall, varvid Agrico Nordics handelsvillkor alltid utgör en integrerad del av parternas avtal tillsammans med övriga från tid till annan förekommande avtalshandlingar (t.ex. beställningsdokument, ordererkännanden och följesedlar).

1.2    Motpartens allmänna villkor, oavsett vad de kallas och oavsett hur och när sådana allmänna villkor kommer Agrico Nordic tillhanda, ska inte tillämpas på avtal mellan Agrico Nordic och Motparten.

1.3    Villkor som avviker från Agrico Nordics handelsvillkor, eller som utgör tillägg till dessa som inte följer av tillämplig dispositiv rätt, blir bindande för Agrico Nordic endast om villkoren skriftligen har accepterats av Agrico Nordic.

1.4    Motparten kan närsomhelst ta del av Agrico Nordics handelsvillkor på www.agriconordic.com. En kostnadsfri kopia sänds på begäran till Motparten. Motparten får också del av Agrico Nordics handelsvillkor tillsammans med det ordererkännande som sänds till Motparten efter varje beställning. Om Motparten har invändningar mot Agrico Nordics handelsvillkor ska denne omedelbart, dock senast två arbetsdagar efter mottagande av ordererkännandet, skriftligen meddela Agrico Nordic detta. Lämnas inte sådant meddelande ska Motparten anses ha accepterat Agrico Nordics handelsvillkor i dess helhet. Vid eventuella invändningar mot Agrico Nordics handelsvillkor förbehåller sig Agrico Nordic rätten att frånträda köpet utan ersättningsskyldighet gentemot Motparten. Vid eventuella motstridigheter mellan den svenska versionen av Agrico Nordics handelsvillkor och versioner av dessa villkor på andra språk än svenska, ska den svenska texten äga företräde.

1.5    Om Motparten köper varor från Agrico Nordic för vidareförmedling till annan part (oavsett om denne är slutkund eller en annan vidareförmedlare) (”Motpartens kund”), oavsett om detta sker för Motpartens egen del (vidareförsäljning/återförsäljning) eller för annans räkning (kommission), ska Motparten i alla avtal som ingås med Motpartens kund tillse att vad som anges i Agrico Nordics allmänna handelsvillkor också gäller mellan Motparten och Motpartens kund (antingen genom att hänvisa till Agrico Nordics handelsvillkor och tillställa Motpartens kund en kopia av villkoren, eller genom att i sitt eget avtal med Motpartens kund ta in villkor som i allt väsentligt speglar villkoren i Agrico Nordics handelsvillkor). Vidare ska Motparten i sådana avtal tillse att eventuella krav som Motpartens kund må ha i anledning av varor som härrör från Agrico Nordic alltid riktas enbart mot Motparten och inte mot Agrico Nordic. Motparten ska härvid omedelbart informera Agrico Nordic om kravet samt inte medge eller träffa förlikning i anledning av kravet eller vidta några andra dispositioner i anledning därav, utan att först ha fått Agrico Nordics skriftliga samtycke. För att Motparten ska kunna rikta anspråk mot Agrico Nordic för krav som härrör från Motpartens kund avseende varor som Agrico Nordic sålt till Motparten, ska Motparten kunna visa att denne har lidit en faktisk ekonomisk skada på grund av kravet från Motpartens kund (t.ex. genom att Motparten har utgett ersättning till Motpartens kund). Vid krav från Motpartens kund, ska Motparten alltid, såvida Agrico Nordic inte anger annat, åberopa de reklamationsfrister och ansvarsbegränsningar som följer av Agrico Nordics handelsvillkor samt i övrigt åberopa villkor som är uppställda i Agrico Nordics intresse. Motpartens bristande fullgörelse av vad som angetts ovan ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott avseende vilket Agrico Nordic har rätt att göra gällande samtliga påföljder som står Agrico Nordic till buds enligt Agrico Nordics handelsvillkor och/eller allmänna köp- och kontraktsrättsliga regler och principer. Såvitt gäller påföljden skadestånd, ska Motparten utan begränsning alltid hålla Agrico Nordic fullt skadeslös.

2: Leverans av varor
2.1    Varorna levereras antingen EXW Incoterms® 2020 eller DPU Incoterms® 2020 enligt vad som har avtalats mellan Agrico och Motparten separat. I sådan separat överenskommelse ska parterna också enas om uppskattad tidpunkt för avhämtning/leverans liksom om närmare riktlinjer avseende plats för avhämtning/leverans. Separat överenskommelse av här nämnt slag ska träffas skriftligen, varvid överenskommelse som träffas genom mejlväxling mellan parterna ska anses ha träffats skriftligen. Skulle Agrico och Motparten emellertid inte ha träffat sådan separat överenskommelse som här nämnts, eller överenskommelsen vara otydlig eller ofullständig, ska Agrico alltid ha rätt att leverera varorna EXW Incoterms® 2020, varvid Agrico också har rätt att ensidigt ange dag och tidpunkt samt plats för avhämtning. 

2.2    Tidpunkt eller datum som angetts för avhämtning eller leverans av varor ska endast anses som uppskattningar, vilka kan komma att ändras om lastschemat inte kan följas på grund av dåligt väder eller andra omständigheter som ligger utanför endera partens kontroll.

2.3    Under förutsättning att skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna (varvid vad som sagts i punkt 2.1 om rättsverkan av mejlväxling ska gälla även för sådan överenskommelse), kan en tidigare överenskommen fraktklausul liksom datum, tidpunkt och plats för avhämtning eller avlämnande ändras, givet att sådan ny överenskommelse träffas inom rimlig tid innan tidigare överenskommen leveranstidpunkt infaller.

2.4    Om det fraktföretag Agrico Nordic anlitat för leverans av varor till Motparten höjer överenskommet fraktpris i enlighet med avtalet med Agrico Nordic (t.ex. på grund av ökade drivmedelspriser), förbehåller sig Agrico Nordic rätten att på motsvarande sätt höja det fraktpris som överenskommits med Motparten. En sådan höjning får uppgå till maximalt 100 procent av det ursprungliga fraktpriset.

 3: Risken för varorna
Risken för varorna övergår i enlighet med vad som följer av vald leveransklausul enligt punkt 2. Om varorna inte har kunnat levereras i tid och detta beror på Motparten eller något förhållande på Motpartens sida samtidigt som Agrico Nordic har uppfyllt sina åtaganden för att leverans ska kunna ske i tid, går risken över på Motparten vid den tidpunkt då varorna kunde ha levererats.

4: Försenad leverans
4.1    Om Agrico Nordic bedömer att leverans av varorna kommer att försenas, ska Motparten underrättas om detta. Agrico Nordic kommer inom skälig tid informera Motparten via e-post om det nya leveransdatumet. För detta ändamål ska Motparten förse Agrico Nordic med en korrekt e-postadress. Agrico Nordic ansvarar inte för att ovanstående meddelande inte når Motparten om detta beror på att Motparten har angett en felaktig e-postadress eller en e-postadress som inte existerar eller pga. tekniska förhållanden hänförliga till Motparten eller allmänna kommunikationsnätverk.  

4.2    Motparten får endast häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för Motparten och Agrico Nordic insett detta. Köpet får inte hävas om förseningen beror på Motparten eller någon omständighet för vilken Motparten ansvarar.

4.3    Om delleverans sker, får Motparten häva tidigare och senare delleveranser om Motparten kan visa att dessa delleveranser inte kan användas för avsett ändamål utan den delleverans som Agrico Nordic är i dröjsmål med.

4.4    Om köpet hävs, har Motparten rätt att få tillbaka vad Motparten har betalat för de varor som hävningen avser, förutsatt att de levererade varorna returneras i felfritt skick. I sådana fall står Agrico Nordic för returfrakten.

4.5    Vad som angetts ovan utgör samtliga påföljder som Motparten har rätt att göra gällande mot Agrico Nordic vid försening. Oaktat vad som nyss angetts har Motparten dock rätt att härutöver kräva ersättning för liden skada (med de begränsningar som följer av punkt 6) i anledning av försening om Motparten har krävt leverans på en viss dag eller inom en viss tid och leveranstiden har bekräftats skriftligen av Agrico Nordic. En automatiskt genererad bekräftelse, t.ex. via systemet för direktbeställningar, ska härvid inte betraktas som en sådan skriftlig bekräftelse som ger Motparten rätt till ersättning i anledning av försening.

5: Mottagningskontroll och reklamation
5.1    När varorna har avlämnats till Motparten ska denne dels kontrollera att sort och mängd stämmer överens med vad som anges på följesedeln, dels undersöka varorna med avseende på fel, skador eller avvikelser från vad som avtalats (”fel”); allt i enligt vad som anges nedan.

5.2    Motparten ska tillse att varorna senast fem dagar efter avlämnande töms upp i storlåda. Underlåtenhet att fullgöra detta åtagande kan medföra att Motparten förlorar rätten att göra gällande fel eftersom fortsatt förvaring i den eller de säckar som varorna levererades i medför risk för skador på varorna.

5.3    I syfte att kunna reklamera eventuella transportskador ska Motparten utan dröjsmål genomföra en initial undersökning av varorna med avseende på fel som orsakats vid transporten liksom med avseende på andra fel som kunnat eller bort upptäckas vid en sådan undersökning.

5.4    Om Motparten vid sin initiala undersökning upptäcker fel som kan antas ha inträffat under transporten och varorna har kvitterats på en separat fraktsedel, ska felet omedelbart anmälas till fraktföretaget liksom till Agrico Nordic inom sex arbetstimmar efter leverans.

5.5    Anmälan till Agrico Nordic ska göras skriftligen via fax eller e-mail inom nyss nämnda sextimmarsperiod. Meddelandet ska innehålla information om:

          -   fordonets registreringsnummer, containers registreringsnummer eller fartygets namn;

          -   en sammanfattande beskrivning av de fel som upptäckts;

          -   ankomstdatum och ankomsttid;

          -   för utsädespotatis: produktens SWE-nummer enligt certifikaten; samt

          -    eventuella växtpass.

5.6    Om fel på varorna upptäcks efter den initiala undersökningen ska sådana skriftligen anmälas till Agrico Nordic inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde upptäckts, dock senast inom fem arbetsdagar efter leverans.

5.7    Oaktat vad som angetts i punkt 5.6 ska, om varan avser utsädespotatis, och felet avser en sådan progressiv sjukdom som anges i punkt A2 i bilaga 2 till rådets direktiv 2002/56/EG, Motparten ha rätt att reklamera felet inom sex veckor efter det att varorna har levererats förutsatt att Motparten fullt ut medverkar till att en utredning kan göras för att utesluta att sjukdomen inte beror på varornas lagerhållning eller andra omständigheter för vilka Motparten ansvarar.

5.8    Oaktat vad som anges i denna punkt 5, får reklamation inte framställas efter det att varorna har planterats eller skurits. Agrico Nordic ansvarar således inte för fel som upptäcks därefter.

5.9    Oavsett av vilken anledning varor reklameras ska de reklamerade varorna kunna identifieras såsom härrörande från Agrico Nordic (innebärande t.ex. att sigill, blyplomberingar, åverkanssäkra växtpass och liknande spårnings- och ursprungsmärkningar ska kunna uppvisas).

6: Ansvar för fel samt ansvarsbegränsning
6.1    Om fel har reklamerats inom de tidsfrister som anges i punkt 5 och det står klart att varorna är behäftade med fel för vilket Agrico Nordic är ansvarigt, ska Agrico Nordic ha rätt och vara skyldigt att primärt vidta rättelse, dvs. leverera felfria varor (omleverans). Motparten är dock införstådd med och accepterar att omleverans inte alltid kan ske (t.ex. därför att odlingssäsongen är långt framskriden när leverans av den felaktiga varan skett eller därför att certifiering av varor som ska omlevereras inte hinner ombesörjas) och att Motpartens påföljder i sådana fall är begränsade till vad som anges i punkt 6.2 – 6.5.

 6.2   Har Agrico Nordic inte inom skälig tid efter det att Motparten i rätt tid reklamerat felaktiga varor företagit omleverans, eller meddelat Motparten att omleverans inte kan ske av de skäl som anges i punkt 6.1, har Motparten rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot felet på varorna.

6.3    Om felet på varorna är av väsentlig betydelse för Motparten och Agrico Nordic insett detta, har Motparten rätt att häva köpet. Vid hävning ska vad som anges i punkt 4.4 gälla i motsvarande mån.

6.4    Utöver de påföljder som anges ovan i denna punkt 6, har Motparten, med den begränsning som anges i punkt 6.5, rätt till ersättning (skadestånd) för de skador Motparten kan visa att denne lidit pga. att varorna är behäftade med fel. Det åligger härvid alltid Motparten att skademinimera.

6.5    Agrico Nordics skadeståndsansvar gentemot Motparten (och i förekommande fall mot Motpartens kunder) är alltid – oavsett om skadeståndskravet är hänförligt till fel eller grundas på annan omständighet – begränsat till ett belopp motsvarande priset för de varor till vilket kravet kan hänföras. Under inga omständigheter är Agrico Nordics ansvarigt för indirekta förluster som Motparten (eller i förekommande fall Motpartens kunder) lider. 

7: Betalning och äganderättsförbehåll
7.1    Om inte annat avtalats skriftligen ska Motparten betala fakturor inom 30 dagar från fakturadatum, även om varorna gått förlorade och/eller skadats under transporten. Om betalning inte sker inom avtalad tid, är Motparten skyldig att betala dröjsmålsränta med en räntesats om 12 % per år, varvid en del av en månad ska betraktas som en hel månad. Inget meddelande om utebliven betalning krävs. Agrico Nordic har rätt att debitera fakturerings- och aviseringsavgift samt avgift för betalningspåminnelse och inkassokrav.

7.2    Agrico Nordic förbehåller sig rätten att inför varje köp pröva Motpartens kreditvärdighet och efter sådan prövning kräva att betalning erläggs i förskott eller att Motparten ställer säkerhet för betalning av de leveranser som ska ske.

7.3    Alla levererade varor förblir Agrico Nordics egendom tills Motparten har erlagt full betalning för samtliga fordringar som har uppkommit genom avtalet. Om Agrico Nordic i händelse av försenad betalning, betalningsanstånd eller insolvens vill göra gällande sitt äganderättsförbehåll, har Agrico Nordic rätt att återta sina levererade varor och att få tillgång till det område och de byggnader där varorna lagras.

8: Försäljning av utsädesmaterial som omfattas av växtförädlarrätten
8.1    Utsädesmaterial av sorter som omfattas av växtförädlarrätt får inte säljas vidare av Motparten och får inte heller användas för vidare förökning av dessa sorter, om inte ett skriftligt avtal om detta först har ingåtts med Agrico Nordic (som bl.a. ska innehålla en bestämmelse om skälig ersättning till Agrico Nordic).

8.2    Utsädesmaterial som omfattas av växtförädlarrätt får endast planteras i det överenskomna destinationslandet.

8.3    På Agrico Nordics begäran är Motparten skyldig att förse Agrico Nordic med namn på och adress till de köpare till vilka Motparten har sålt utsädesmaterial av sorter som omfattas av växtförädlarrätt härrörande från Agrico Nordic.

8.4    Motparten ger Agrico Nordic och dess företrädare rätt att inspektera, undersöka och kontrollera alla områden som planterats med utsädesmaterial av sorter som omfattas av växtförädlarrätt som härrör från Agrico Nordic. På begäran av Agrico Nordic och/eller dess företrädare ska Motparten peka ut alla fält som planterats med sådant utsädesmaterial.

8.5    Motparten är skyldig att ge tillsynsorgan som utför inspektioner på uppdrag av Agrico Nordic direkt tillgång till sin verksamhet och sin potatis, oavsett om den planterats eller lagras, när det gäller en skyddad sort som levererats till Motparten. På begäran ska Motparten även ge omedelbar tillgång de administrativa register, såsom fakturor, som är relevanta för undersökningen.

8.6    Om Agrico Nordic skulle blir föremål för tvister eller andra rättsliga förfaranden avseende växtförädlarrätt eller andra immateriella rättigheter avseende varor som härrör från Agrico Nordic, är Motparten skyldig att i rimlig omfattning och på egen bekostnad bistå Agrico Nordic i sådana tvister eller förfaranden (exempelvis genom insamlande av bevismaterial och delgivande av information).

9: Kvalitetsnorm och frånvaron av garantier
Agrico Nordic levererar utsädespotatis som motsvarar de normer som den klass av utsädespotatis som ska levereras måste uppfylla enligt ett officiellt certifieringsorgans inspektionsbestämmelser. Härutöver gör Agrico Nordic inga utfästelser (garantier) med avseende på levererade varors skick, egenskaper, frånvaro av fel, m.m. Om Agrico Nordic, trots vad som nyss angetts, i det enskilda fallet ändå skulle göra någon utfästelse, ska endast utfästelser som görs skriftligen av Agrico Nordic kunna åberopas som giltiga av Motparten. Agrico Nordic förbehåller sig rätten att tillämpa strängare normer än de som anges av de officiella certifieringsorganisationerna.

10: Personuppgifter
Agrico Nordic behandlar personuppgifter i enlighet med vad som framgår av vår Privacy Policy som finns tillgänglig på vår hemsida.

11: Force majeure
11.1 Om Agrico Nordic på grund av force majeure inte kan uppfylla något av sina åtaganden gentemot Motparten och om den händelse som orsakar force majeure-situationen enligt Agrico Nordic är av tillfällig eller övergående karaktär, har Agrico Nordic rätt att avbryta fullgörandet av avtalet tills den omständighet, anledning eller händelse som force majeure-situationen beror på har upphört att existera.

11.2  Skulle omständigheterna efter en sådan force majeure-händelse som avses i denna artikel ha ändrats i en sådan utsträckning att Agrico Nordic inte längre rimligen kan förväntas genomföra avtalet, har Agrico Nordic rätt att häva avtalet. Om force majeure-händelsen avseende potatis som odlas under ett år fortfarande kvarstår den 15 juli följande år, ska avtalet hävas den dagen, utan att rätt till ersättning för Motparten föreligger.

11.3  Force majeure omfattar, men är inte begränsat till, följande händelser: strejker, statliga åtgärder och/eller bestämmelser som förhindrar, försenar eller på annat sätt försvårar uppfyllandet av åtaganden, brist på transportmedel, oframkomliga vägar eller oanvändbara transportmedel, avbrott i leveransen av energi, råvaror, halvfabrikat eller slutprodukter, otillräckliga lagermängder på grund av väderförhållanden och karantänsjukdomar, tekniska haverier och/eller fel.

12: Begränsad leverans pga. otillfredsställande skördeutfall m.m.
12.1  Motparten är införstådd med och accepterar att Agrico Nordics åtagande och möjlighet att leverera varor i beställd eller utbjuden kvantitet och kvalitet är avhängigt ett tillfredställande skördeutfall liksom att behöriga kontrollorgan godkänner/certifierar varorna.

12.2  Om skördeutfallet skulle bli otillfredsställande och/eller behörigt kontrollorgan inte skulle godkänna varor jämfört med vad Agrico rimligen hade fog att förvänta sig när avtal med Motparten slöts eller varorna utbjöds, och detta leder till Agrico Nordic inte kommer att kunna fullgöra hela sitt åtagande gentemot Motparten, har Agrico Nordic rätt att reducera sitt leveransåtagande.

12.3  Agrico Nordic ska så snart bolaget blir varse om skälen till leveransreduceringen informera Motparten om detta liksom om hur detta påverkar Motpartens beställning/leverans. Sedan Motparten har tagit del av sådan information, ska Motparten inom skälig tid (som dock inte får överstiga en arbetsvecka från Agrico Nordics meddelande) skriftligen informera Agrico Nordic om Motparten vill frånträda köpet. Erhåller Agrico Nordic inte något sådant besked, ska Motparten anses ha accepterat att leverans av varor kommer ske i enlighet med vad som angetts i Agrico Nordics meddelande. Genom att leverera varor i enlighet med vad Agrico Nordic har meddelat Motparten har Agrico Nordic fullgjort sina åtaganden mot Motparten. Motparten har inte rätt att göra gällande några andra påföljder än frånträdande av köpet vid leveransreducering som orsakats av de skäl som angetts ovan.

12.4  Vad som angetts ovan gäller även om de varor som köps via odlingsavtal visar sig inte räcka till för Agrico Nordics samtliga kunder.

13: Rätt att innehålla prestation
13.1 Agrico Nordic är inte skyldigt att lämna ut varor, överlåta dokument eller på annat sätt frånhända sig förfoganderätten över varor förrän Motparten har erlagt full betalning enligt vad som överenskommits i det enskilda fallet, såvida inte kredit har avtalats eller Motparten fått anstånd med betalning.

13.2  Om Agrico Nordic efter ett avtal har träffats har skälig anledning att anta att Motparten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får Agrico Nordic innehålla samtliga prestationer (inklusive kommande prestationer) liksom kräva att Motparten ställer godtagbar säkerhet för avtalets fullgörande. Ställs inte säkerhet utan dröjsmål har Agrico Nordic rätt att häva avtalet helt eller delvis.

14: Tillämplig lag och tvistlösning
14.1 Svensk lag ska tillämpas på alla avtal på vilket Agrico Nordics handelsvillkor är tillämpliga. 

14.2   Tvister som uppstår i anledning av avtal på vilket Agrico Nordics handelsvillkor är tillämpliga ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

14.3   Utan hinder av vad som angetts i punkt 14.2, ska Agrico Nordic ha rätt att vid allmän domstol anhängiggöra tvist om betalning avseende förfallen fordran som inte bestritts skriftligen av Motparten inom fyra veckor från fakturadatum.